Первый паровоз, прибывший в город Душанбе. На паровозе транспарант Да здравствует молодая Таджикская республика. Таджикская ССР

Танҳо бо ҷаҳду талош метавон ба ҳақу ҳуқуқи худ соҳиб шуд: ташкилёбии Тоҷикистони Шӯравӣ

238
Таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон қадами ҷиддӣ ба сӯи соҳибистиқлолии давлатии кишвари тоҷикон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ ин воқеа барои тоҷикон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад

ДУШАНБЕ, 16 окт — Sputnik. Аз таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (ҶШСТ) дар ҳайати Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалисӣ (ИҶШС)  расо 90 сол сипарӣ гашт. ҶШСТ бо ҷонисориҳои зиёд ва баҳсҳои партиявӣ бо гузаронидани тақсимоти милли ҳудудӣ таъсис ёфтааст.

Бояд гуфт, ки Тоҷикистон ҳамчун ҶМШС муддати 5 – сол, яъне солҳои 1924 – 1929 дар ҳайати  ҶШС Узбакистон буд. Бо мақсади мунтаззам нигоҳ доштани алоқаи байниҳукуматии  Тоҷикистон ва Узбакистон, 20 декабри соли 1924 аз  тарафи Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон намояндагии доимии ҷумҳурии мухторӣ дар ҶШС Узбакистон таъсис гардид.

 Барои ба эътибор гирифтани манфиати Тоҷикистон – ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ,  махсусан барои ҳалли масъалаҳои  молиявӣ ва иқтисодӣ, дар назди ташкилотҳои давлатии Узбакистон  бюро ва  комиссияҳои махсус ташкил карда  шуд.

Инчунин дар ташкилотҳои ҳукуматии он низ намояндагони ҶМШС Тоҷикистон  шомил буданд. Аз ҷумла,  дар назди Комиссариати маорифи халқии ҶШС Узбакистон Шӯро оиди миллатҳои ақал ташкил карда шуд, ки ба он намояндаи ҶМШС Тоҷикистон сарварӣ мекард.

Аммо ҳукумати ҳамонвақтаи ҷумҳурии Узбакистон, на ҳама вақт ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбатан қафомонда ва харобгардида буд, холисона назар мекард. Махсусан дар соҳаи маориф манфиати тоҷикон бештар ба эътибор гирифта намешуд.

Таъсиси округи Хуҷанд ва ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани он

 Вилоятҳои Панҷакент ва Ӯротеппа гарчанде мувофиқи тақсимоти ҳудуди миллии соли 1924 ба ҶМШС Тоҷикистон шомил карда шуда бошанд ҳам, аммо онҳо, чуноне дар боло таъкид шуд, гӯё бо сабаби аз ҶМШС Тоҷикистон хело дар канор будан, то охири соли 1926, аз ҷиҳати идоракунӣ, амалан дар ҳайати ҷумҳурии Узбакистон буданд. Танҳо охири соли 1926 он вилоятҳо ба ихтиёри  ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд.

Сентябри соли 1926 дар натиҷаи тақсимоти ноҳиявӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон бунёди округи Хуҷанд пешниҳод гардид ва он феврали соли 1927 аз ҷиҳат ташкилӣ таъсис ёфт.  Ҳамон вақт ба ҳайати округи Хуҷанд, ноҳияҳои Исфара, Конибодом ва Ашт шомил буданд.

Ҳатто роҳбарияти ҳамонвақтаи ҷумҳурии Узбакистон ошкоро иқрор шуда буданд, ки аксарияти аҳолии ин округро тоҷикон ташкил мекунанд ва майли ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ шуданро доранд. Роҳбарияти ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон борҳо, дар сатҳи  гуногун ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани округи Хуҷандро гузошта буданд.

Апрели  соли 1929 анҷумани II Шӯроҳои округи Хуҷанд ва анҷумани II  Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон  барпо гардиданд. Онҳо масъалаи ба ҳайати  ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани  округи Хуҷандро муҳокима карда аз анҷумани III  Шӯроҳои ҶШС Узбакистон хоҳиш  намуданд, ки пешниҳоди онҳоро тасдиқ намояд. 25 майи соли 1929 Кумитаи иҷроияи Марказии (КИМ) ҶШС Узбакистон қарорро дар бораи ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани округи Хуҷанд қабул кард.

Сентябри соли 1929 округи Хуҷанд ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ карда шуд. Ҳамон вақт аҳолии округ 250,8 ҳазор нафарро ташкил медод. Минбаъд аҳолии ҷумҳурии мухторӣ ба зиёда аз 1150 ҳазор нафар  расид ва дар он 72% — ро  тоҷикон ташкил медоданд.

Масоҳати  ҷумҳурӣ аз 142,5 ҳазор км2 иборат буд. Ноҳияҳои округи Хуҷанд, нисбат ба ноҳияҳои ҷумҳурии  мухторӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ ва фарҳангӣ пешрафта  ҳисоб  мешуданд.

Таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон

 Дар замони мавҷудияти ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон аксари  арбобони он масъалаи тоҷиконро то ҳанӯз пурра ҳалнашуда ҳисобида, ба  ташкилотҳои гуногуни иттифоқӣ арзу шикоятҳо фиристодаанд. Дар ин асос онҳо дар назди ташкилотҳои иттифоқӣ борҳо масъалаи ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани ҶМШС Тоҷикистонро гузоштаанд.

Инак, 6 июни соли 1929 бюрои сиёсии кӯмитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ масъалагузории аз ҳайати ҶШС Узбакистон баромадани ҶМШС Тоҷикистон ва ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани онро маъқул  шуморид.

12 июни соли 1929 раёсати  кумитаи иҷроияи марказии ИҶШС, 17 июни ҳамон сол бюрои  иҷроияи кӯмитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Узбакистон низ чунин ҳалли  масъаларо маъқул   шумориданд.

Ҳамин тариқ 6 июли соли 1929 Бюрои Осиёмиёнагии кӯмитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ оиди ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани ҶМШС  Тоҷикистон нақшаҳои омодагиро тасдиқ намуд.

Ба сарвари коммиссия  оиди аз ҳайати ҶШС Узбакистон ҷудо  намудани ҶМШС Тоҷикистон — Макеев, ки ҷонишини раиси Шӯрои иқтисодии Осиёи  Миёна буд, фармуд, ки аз 1 октябр, яъне то оғози  буҷаи нави солона, корҳои муайян намудани сарҳади байни ҶШС Узбакистон ва ҶМШС Тоҷикистонро ба итмом расонанд.

Комиссияи номбурда бо сарварии Макеев, бо танаффусҳо, аз 25 июл то 8 сентябри соли 1929 фаъолият намуд. Дар  ҷамъомадҳои он дар байни намояндагони Тоҷикистон ва Узбакистон баҳсу мунозираҳои  тезу  тунд ба амал омаданд. Дар он намояндагии Тоҷикистонро А.Ҳоҷибоев ва намояндагии Узбакистон Р.Исломов сарварӣ мекарданд.

Дар як вақт бо фаъолияти комиссияи номбурдаи бюрои Осиёимиёнагӣ, дар худи ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон ҳам баъзе  чорабиниҳо оиди ба  ҷумҳурии иттфоқӣ табдил додани он мегузашт.  Аз  ҷумла, 11 августи соли 1929 раёсати кӯмитаи иҷроияи марказии  Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон ба ҳукумати (Шӯрои Комиссарони) ҷумҳурӣ пешниҳод намуд, ки чорабиниҳоро оиди таъсиси ташкилотҳои ҷумҳуриявии хоси ҷумҳурии иттифоқиро  бинад.

Рӯзи 11 сентябри он сол иҷлосияи II Кумитаи Иҷроияи Марказии (КИМ) Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон маърӯзаро оиди сохтори хоҷагӣ ва фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ ва инкишофи ояндаи онҳоро шунида қарор кард, ки аз ҳайати ҶШС Узбакистон баромада ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон зарур аст ва ин ҷумҳурии навбунёд бояд бевосита ба ҳайати ИҶШС (СССР) шомил гардад.

Барои ҳалли ин масъала зарур шумориданд, ки анҷумани фавқулоддаи Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон даъват карда шавад.

Анҷумани фавқулодда

Рӯзи 15 октябри соли 1929 дар шаҳри Душанбе анҷумани III фавқулоддаи Шӯроҳои ҷумҳурӣ ба  кори худ шурӯъ кард.  16 октябр дар майдони назди  Хонаи деҳқон (баъдан бинои  театри драммавии русии ба номи В.

Маяковский), дар ҳузури намояндагони анҷуман, қисмҳои аскарони сурх ва мардуми аз гӯшаҳои гуногун омада, Эъломия дар бораи ба Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон тадбил додани ҶМШС Тоҷикистон қабул гардид.

Ҳамин тавр бо душвориҳои хеле зиёд Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон таъсис ёфт. Ҳамон лаҳза ба ҳайати ҷумҳурӣ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, округҳои Хуҷанд, Ӯротеппа, Ҳисор, Ғарм, Қӯрғонтеппа, Кӯлоб ва Панҷакент шомил буданд.

Инчунин, дар ҳамон Эъломия таъкид мегардид, ки  ҶШС Тоҷикистон ихтиёран, дар асоси эъломияи анҷумани якуми Шӯроҳои ИҶШС (СССР), ҳамчун аъзои  комилҳуқуқ, ба ҳайати Иттифоқ дохил мешавад.

Санаи 5 декабри соли 1929 иҷлосияи Кумитаи Иҷроияи Марказии ИҶШС (СССР) қарор кард, ки Шартнома дар бораи таъсиси ИҶШС (СССР) дар ҳудуди  ҶШС  Тоҷикистон низ паҳн карда шавад. Онро анҷумани VI Шӯроҳои ИҶШС (СССР) низ маъқул шуморид. Ҳамин тавр Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои ҳафтӯми  ИҶШС  гардид.

Бо сабаби бунёди ҶШС Тоҷикистон, 25 ноябри соли 1929 бюрои сиёсии кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ  қарор қабул кард, ки ташкилоти вилояти тоҷикистонии ҳизби коммунистии (болшевикии) Узбакистон ба ҳизби коммунистии (болшевикии) Тоҷикистон табдил дода шавад.

Умуман таъсиси ҶШС Тоҷикистон қадами дигари ҷиддӣ ба сӯи соҳибистиқлолии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бинобар ҳамин ҳам ин воқеа низ барои тоҷикон ва тоҷикистониён аҳамияти бузурги таърихӣ дорад. 

238
Барчаспҳо:
Душанбе, кишвар, ИҶШС, Тоҷикистон
Кандидат политических наук из Таджикистана Бахри Бахриев

Баҳрӣ Баҳриев: дар пайи пандемия дар Тоҷикистон сатҳи камбизоатӣ боло меравад

163
Номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, коршинос Баҳрӣ Баҳриев мегӯяд, дар Тоҷикистон дар пайи коҳиши иқтисод дар натиҷаи пандемияи коронавирус сатҳи камбизоатӣ боло меравад

"Натиҷаи коҳиши иқтисод дар Тоҷикистон бекорӣ ва боло рафтани сатҳи камбизотӣ хоҳад шуд", - таъкид намудааст коршинос.

Бахриев о последствиях коронавируса для экономики Таджикистана

Вай афзудааст, ки вақтҳои ахир Тоҷикистон дар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ба натиҷаҳои назаррас расида буд. Аммо пандемия ин кӯшишҳои кишварро барбод медиҳад.

"Хатари қарзи берунаи Тоҷикистон ҳам боло меравад, фишор ба қисми иҷтимоии буҷаи давлатӣ зиёд мешавад. Норасоии буҷа то рафт бештар мешавад ва барои рӯпӯш кардани он аз ташкилотҳои молии байналмилалӣ ва давлатҳои гуногун қарз мегиранд ", - изҳор дошт вай.

 

Тоҷикистон дар назди худ чор мақсади муҳим гузоштааст, аммо ба гуфтаи Баҳриев, то соли 2030 иҷрои муҳимтарини онҳо зери суол аст.

"Расидан ба чор ҳадафи муҳим, аз ҷумла ба истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти хӯрока ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва ҳамчунин як ҳадафи дигаре, ки президент қайд кардааст - тезонидани саноатикунонии кишвар то муҳлати муайян мавқуф гузошта мешавад", - таъкид мекунад сиёсатшинос.

 Аммо, меафзояд Баҳриев, кишвар дар соҳаи саноат ва нерӯ дар натиҷаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун ба дастовардҳои муайян ноил хоҳад шуд.

163

Ғарб мехоҳад таърихро мунтазам аз нав нависад. Ва ин кор шуда истодаст

69
(Таҷдидшуда 03:13 29.06.2020)
Ба бознависии таърих на муҳақиқону ходимони соҳа, балки онҳое пардохтаанд, ки саҳмияҳои идеологии худро мехоҳанд пиёда созанд

ДУШАНБЕ, 26 июн — Sputnik. Бисёре аз муҳаққиқон, дар бораи эпидемияи сарнагун кардани ёдгориҳо дар Иёлоти Муттаҳида, инро якнависии оммавии таърих меноманд. 

Аммо ҳамаи мо мефаҳмем: он фаъолон, ки бо шоҳидони биринҷии даврони гузашта ҷуръат мекунанд, аслан ҳеҷ чизро аз нав сабт намекунанд. Танҳо барои он ки онҳо таърихро хеле дур нигоҳ медоранд. Дар акси ҳол, чӣ гуна шарҳи таҳқири ёдгории нависанда Мигел Сервантес дар Сан-Франсиско, ки "моҳвораҳои" амрикоӣ барои истилогарони навбатӣ гирифтанд, шарҳ дод? Ё чӣ гуна аз нуқтаи назари ақлӣ метавон шарҳ дод, ки муҷассамаи зебои Эндрю Ҷексон, ки яке аз бунёдгузорони Ҳизби Демократӣ аст, асосан афроде, ки мехоҳанд ба номзад аз ин ҳизб овоз диҳанд, сарнагун карда шуданд? Навиштани ҳикоя на иҷрогарон, балки онҳое мебошанд, ки саҳмияҳои идеологии худро дастгирӣ мекунанд. Ман бояд иқрор шавам, ки онҳо ин корро мекунанд.

Пурсише, ки ахиран аз ҷониби Sputnik роҳандозӣ шуд.Фикри ширкати маъруфи сотсиологии Фаронса IFop нишон медиҳад, ки чунин муносибати нигилистии амрикоиҳо ба таърих на танҳо ба рӯйдодҳои асри гузашта дахл дорад. Масалан, ӯ дарёфт, ки камтар аз сеяки амрикоиҳо медонанд, ки онҳо дар 8 май - Рӯзи Ғалаба дар Аврупо кадом идро ҷашн мегиранд. Ва 11% онҳо бовар доранд, ки дар Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ Иёлоти Муттаҳида алайҳи Русия ҷанг кардааст. 

Агар мо ин таҳқиқотро муфассалтар омӯзем, маълум мешавад, ки дар байни ҷавонони амрикоӣ (ва воқеан ин омили ҳалқаи мардуме мебошад, ки бо муҷассамаҳо мубориза мебаранд) сатҳи дониши таърихашон дар муқоиса бо наслҳои дигар дар сатҳи пасттарин қарор дорад. Ҳамин тавр, 21% ҷавонони аз 18 то 24-сола мутмаинанд, ки ИМА дар ҷабҳаҳо бо Русия меҷангид ва 13% бар ин боваранд, ки алайҳи Чин. Дар байни синну соли аз 65 сола фарқияти назаррас вуҷуд дорад, ки дар он мутаносибан ҳафт ва ду фоиз буданд.

Ва ин маънои онро дорад, ки ҷавонони имрӯза пир шуда, одамони калонсол ба ҷаҳони дигар мераванд, шумораи бештари амрикоиҳо итминон хоҳанд дошт, ки гузаштагони онҳо бо баъзе иттифоқчиён (ба ёд оред, чанде қабл Кохи Сафед дар байни онҳо танҳо Бритониёи Кабир буд) душманони Маскаву Пекинро гирифт. Андешаҳо дар бораи мухолифон, албатта, аз сатҳи рушди маъракаҳои зиддимуслимӣ ва зидди чинӣ дар Иёлоти Муттаҳида ва инчунин ба онҳо бештар Голливуд ҳамчун «душмани асосӣ» ишора хоҳад кард. 

Масъалаҳои охир, албатта, на танҳо ҷавонони ИМА. Мисоли классикӣ ин тағироти назарраси афкори ҷомеа дар байни фаронсаҳо дар бораи онҳое, ки дар шикасти фашизм саҳм гузоштаанд Дар соли 1945, аксарияти мутлақ (57%) СССР ва танҳо 20% Иёлоти Муттаҳида ишора карданд, зеро дар он вақт аврупоиҳо ҳама чизро бо чашми худ дида буданд. Пурсише, ки дар боло зикршудаи IFop дар соли 2015 гузаронида шуд, нишон дод, ки дар тӯли 70 сол ин ақида комилан тағйир ёфтааст: ҳоло 54% ​​фаронсавӣ ғолиби асосӣ Америкаро ном мебаранд ва танҳо 23% Иттиҳоди Шӯравӣ мебошанд. Дар ин ҷо, инчунин тамоюл ба назар намоён аст: тамошобинон хурдтар бошанд, ҳамон қадар саҳми амрикоиҳоро дар Ғалаба баландтар мекунанд. Бо баъзе сабабҳо, шубҳа вуҷуд дорад, ки баъзе ҷавонони фаронсавӣ бо итминон мегӯянд, ки Брэд Питт Гитлер ва хизматгорони ӯро дар як кинотеатри Париж нобуд кард.

Гузашта аз ин, раванд қатъ намешавад, ин тамоюл то имрӯз идома дорад. Муқоисаи ду таҳқиқоти ширкати иҷтимоии бритониёии YouGov, ки солҳои 2015 ва 2020 гузаронида шудааст (мутаносибан ба 70-ум ва 75-солагии Ғалаба), нишон медиҳад, ки ҳиссаи онҳое, ки Иттиҳоди Шӯравиро ғалабаи асосии нацизм мешуморанд, дар аксари кишварҳои Ғарб коҳиш ёфта истодааст. Бо сабабҳои маълум, олмониҳо тӯлонитарин хотираи таърихиро дар ин бора нигоҳ доштанд. Гарчанде ки он ҷо буданд, амрикоиҳо тадриҷан дар ҷои аввал меистанд: дар соли 2015, аллакай 37% шаҳрвандони Олмон, ки назарсанҷӣ буданд, изҳор доштанд, ки Иёлоти Муттаҳида дар шикасти нацизм саҳм мегузорад ва 27% СССР. Пас аз панҷ сол, фарқияти байни аввал ва дуюм ба таври назаррас афзоиш ёфт: мутаносибан 43% ва 21%. 

Воқеан, ин навишии тадриҷан, марҳилавӣ ва муназзами таърихи Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ дар шуури оммавӣ мебошад. Хатари ин падида барои рушди муосири сиёсии муосир чанде пеш дар мақолаи худ ба 75-солагии Ғалабаи Бузург Владимир Путин таъкид шуда буд: "Ревизионизми таърихӣ, ки зуҳуроти мо ҳоло дар Ғарб мушоҳида мешаванд ва пеш аз ҳама дар мавзӯи Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ ва натиҷаи он. , хатарнок аст, зеро он дағалона, фаҳмиши принсипҳои рушди осоиштаро, ки соли 1945 дар конфронсҳои Ялта ва Сан-Франсиско гузошта шуда буданд, вайрон мекунад. "

Лутфан таваҷҷӯҳ кунед, ки аксуламали ин мақола барои онҳое, ки дар солҳои охир насли таблиғи зидди Русияро ба вуҷуд оварданд, чӣ дардовар аст. Чунин ба назар мерасад, ки ин як даъвати возеҳ ва бетараф аз ҷониби президенти Русия барои қатъ кардани навиштани таърих аст. Аммо CNN нахостааст CNN бошад, агар он ҳама чизро сарнагун намекард ва маводи "Путин таърихи ҷанги ҷаҳонии дуюмро аз нав менависад" нашр кард. 

Маҳз ҳамин усул аз ҷониби пажӯҳишгари маъруфи бритониёӣ Эдвард Лукас истифода мешавад, ки ҶТ давра ба давра дар қатори 10 беҳтарин Руссофобҳои сайёра дохил мешавад. Дар рӯзномаи The Times, ӯ гуфт, ки маълум мешавад, ки Путин "бозбинандаи таърих" аст. Ва ин рисоларо дар вебсайти Маркази таҳлили сиёсати аврупоӣ CEPA такрор кард. Ин пас аз муроҷиати бевоситаи президент оид ба даст кашидан аз ревизионизм ва нишон додани хатари он! Аммо маълумоти муқоисавии интихоботҳои дар боло овардашуда ба таври возеҳ нишон медиҳанд, ки кӣ воқеан таърихро ба навишт ва ба кадом самт.

Чунин як муносибати хашмгинонаи Кремлинологҳои пуртаҷриба фаҳмо аст. Ихтисоси онҳо муборизаи шадид алайҳи Русия дар ҳама ҷабҳаҳо (идеологӣ, сиёсӣ, таърихӣ) аст - барои хотиррасон кардани он кифоя аст, масалан, таҳлилгари пешбари маркази CEPA Януш Бугайский ба Вашингтон оид ба тақсимоти Федератсияи Русия соли гузашта маслиҳати дӯстона дод.

Маҳз аз ин рӯ, барои чунин одамон ва муассисаҳо тамоюли нав кардани таърихи ҷаҳонӣ дар даҳсолаҳои охир хеле муҳим аст - даъват кардани сиёҳ, талаф ёфтани талафотро дар ҷанг бо ғолибон, пешниҳод кардани ҳифзи хотираи таърихӣ ҳамчун "таърихи навиштан". Ҳадафи ниҳоии ҳамаи ин маъракаҳо ин аст, ки Русияро заиф созад ё ҳатто нобуд кунад. Аз ин рӯ, барои мо дар сатҳҳои гуногун, барои умуман дар бораи таърих, хусусан барои ҳақиқати таърихӣ дар бораи Ғалабаи Бузурги халқи мо бар фашизм, хеле муҳим аст. На танҳо хатар, балки ояндаи мо дар хатар аст.  

69
Барчаспҳо:
низомӣ, СҶБ, таърих, Русия

COVID -19 дар Тоҷикистон: омори сироят, фавт ва шифоёбӣ дар моҳи июн

0
Омори гирифторон, шифоёфтагон ва фавтидагон аз коронавируси навъи COVID - 19 дар моҳи июнро аз тасвирбаёни Sputnik Тоҷикистон бубинед
Коронавирус дар Тоҷикистон: омори моҳи июн
© Sputnik /

Тибқи додаҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми моҳи июн дар Тоҷикистон 2024 нафар ба коронавирус сироя 2564 нафар аз ин беморӣ шифо ёфт ва 5 кас ҷони худро аз даст дод.

Дар умум бино бар омори Вазорати беҳдошти кишвар аз 30 апрели соли равон то 30 июн дар Тоҷикистон 5954 кас гирифтори коронавирус шуда, 4568 нафар шифо ёфтанд ва 52 кас қурбони ин вабои аср гардиданд.

Ҳукумати Тоҷикистон барои пешгирии паҳншавии ин беморӣ чораҳоеро дар моҳи май роҳандозӣ карда буд, ки бархе аз онҳо бардошта шуданд ва баъзеи дигар ҳамоно фаъол боқӣ мемонанд.

Ҳамин тавр, боғчаҳо ва мактабҳо то 18 август баста буда, донишҷӯён пеш аз муҳлат ба таътил фиристода шуданд. Дар кишвар пӯшидани ниқоб ҳатмӣ буда, масҷидҳо баста шуда, намози дастаҷамъома манъ шуд.

Кадом маҳдудиятҳо дар Тоҷикистон бардошта шуданд

Равуо миёни вилоятҳо ва навоҳии кишвар озод шуд. Баргузории маросими дафн иҷоза дода шуд.

Аз 15 июн дар шаҳри Душанбе фаъолияти бозорҳои либоса, марказҳои савдо, кинотеатрҳо, театрҳо, сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн оғоз шуд.

Баргузории маросими арӯсӣ иҷоза дода шуд: бо ширкати на бештар аз 100 меҳмон, пӯшидани ҳатмии ниқоб, дастпӯш ва санҷиши ҳарорати бадан.

Бозии футбол бидуни тамошобин иҷоза дода шуд.

Аз 25 июн барои бозгардонии шаҳрвандони Тоҷикистон, аз Русия ба Тоҷикистон парвозҳои махсус роҳандозӣ шуд. То имрӯз беш аз 600 шаҳрвандони Тоҷикистон ба Ватан бозгардонида шуданд.

0
Барчаспҳо:
омор, вируси нав, Тоҷикистон